Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023, jakie zamawiający - Gmina Czeremcha przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2023, sporządzony na podstawie art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Czeremcha ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czeremcha. Nr działki 16, obręb Czeremcha, gmina Czeremcha. Znak sprawy GGiOŚ.6840.1.2023.RMW.

 

Udział w niniejszym przetargu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).